Menu Sluiten

Toelichting kerkdiensten

Op deze webpagina vindt u diverse informatie over de kerkdiensten en enkele (administratieve) bijzonderheden.
Gebouw en aanvangstijden van de diensten
Presentaties
Heilig Avondmaal
Geboorte
Dopen
Huwelijk
Belijdenis
Overlijden
Voorbeden
Symbolisch bloemschikken
Kerkdiensten direct of later beluisteren
Ringleiding
Pastoraat
Vervoer naar kerk en ziekenhuis
Preekvoorziening
Noodliturgie
Schriftlezers
Organisten en pianisten
Fotograferen en filmen

Gebouw en aanvangstijden van de diensten

Het kerkgebouw Open Hof bevindt zich aan de Dorpsstraat 50, 2665BJ Bleiswijk.
Het telefoonnummer is 010-5219138. De ochtenddienst, die in dit kerkgebouw wordt gehouden, begint om 9.30 uur.
Het kerkgebouw kan op zondagmiddag of -avond voor bijzondere diensten en bezinningsbijeenkomsten gebruikt worden.

Voor bijzondere gelegenheden zijn er kerkdiensten en bijeenkomsten met een daarop afgestemde liturgie en aanvangstijd. Enkele voorbeelden zijn:

–   Witte Donderdag    19.30 uur
–   Goede Vrijdag         19.30 uur   **)
–   Hemelvaartsdag      09.00 uur   *)
–   Kerstnachtviering   19.00 uur en 22.00 uur  *)
–   Oudejaarsdienst     19.30 uur

*) Deze diensten worden in overleg met de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk gehouden en kunnen ook in de Dorpskerk plaatsvinden.
**) Deze dienst vindt in samenwerking met de Katholieke Parochie plaats.

Daarnaast is er nog een vijftal oecumenische diensten die georganiseerd worden door het IKO en zijn er Opendeurdiensten gezamenlijk met de Dorpskerk.

Aanvangstijd en voorganger van morgen- en middagdiensten worden vermeld in het Mededelingenblad. Dit blad wordt maandelijks bij ieder lid van onze kerk bezorgd en/of verstuurd via e-mail. Enkele exemplaren van voorgaande maanden bevinden zich in de hangbakjes aan de muur tegenover het uitschenkpunt van de keuken.

Alle liederen worden in de diensten geprojecteerd via de schermen. Details over de liturgie worden vermeld in de Zondagsbrief die iedere zondag bij het begin van de ochtenddienst wordt uitgereikt. Exemplaren van voorgaande zondagen zijn eveneens beschikbaar in de hangbakjes tegenover het uitschenkpunt van de keuken. Deze Zondagsbrief wordt op zaterdag bij een aantal gemeenteleden thuisgebracht of per e-mail verzonden.

Op het besloten gedeelte van de website zijn de Mededelingenbladen, Zondagsbrieven en beamerpresentaties terug te vinden.

Presentaties

Tijdens de diensten worden de orde van dienst, de tekstlezingen en de tekst en melodie van de te zingen liederen afgebeeld op projectieschermen. Dit geeft tevens de mogelijkheid om deze schermen te gebruiken voor verdere illustraties en eventueel videobeelden. Een team verzorgt deze presentaties.
Voor meer informatie en/of contact: beamteam@gereformeerdekerkbleiswijk.nl

Heilig Avondmaal

Heilig Avondmaal wordt circa 6 maal per jaar gevierd. Op de zondag daaraan voorafgaand wordt de gemeente door de dienstdoende diaken uitgenodigd daaraan deel te nemen. De viering staat ook open voor jongeren en kinderen. De ouders zijn hierbij verantwoordelijk voor de begeleiding van de kinderen.Het avondmaal wordt afwisselend lopend en zittend gevierd. De diaconie geeft in de nodiging, op de zondag voorafgaand aan de zondag van de Avondmaalsviering, aan in welke vorm het Avondmaal gevierd gaat worden.

Naast wijn, is er ook de mogelijkheid om druivensap te ontvangen. Bij een zittende viering, wordt de druivensap aangereikt aan hen die in het middelste vak zitten.

Voor gemeenteleden die niet mee kunnen doen aan de Avondmaalsviering in de kerk, is er de mogelijkheid om het Avondmaal thuis te vieren. In de week voorafgaande aan de viering kan dit bij een lid van de kerkenraad of de predikante worden aangegeven.

Geboorte

Bij geboorte wordt het op prijs gesteld zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een lid van de kerkenraad of de predikant.

Op de zondag, volgend op de geboorte, staat dan een rode roos in de kerk. Dit als symbool van de hoop dat dit kind gedragen mag worden door de liefde van God en mensen. Na afloop van de dienst wordt de roos door een gemeentelid naar het gezin gebracht.

Voor administratieve kennisgeving is het voldoende een geboortekaart te sturen aan het kerkelijk bureau.

Dopen

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen daarvoor contact opnemen met de predikant. Dit geldt ook voor volwassenen die zelf het teken van de doop wensen te ontvangen. In het kerkgebouw hangt een dooprol waarop alle dopelingen sinds 1997 vermeld zijn.

Huwelijk

Voor kerkelijke bevestiging van het huwelijk dient tijdig contact opgenomen te worden met de predikant.
Voor het maken van afspraken over het gebruik van de kerkzaal en/of andere faciliteiten voor de bevestiging en/of receptie e.d. kan het formulier op de website worden gebruikt. Het wordt aanbevolen dit al zo vroeg mogelijk te doen.

Voor administratieve verwerking van een huwelijk graag een trouwkaart sturen aan het kerkelijk bureau.

Belijdenis

Personen die belijdenis willen afleggen van hun geloof kunnen daarvoor contact op te nemen met de predikante.

Jongeren die aan catechisatie deelnemen kunnen dit ook aan hun leider (catecheet) meedelen. Samen met eventuele andere kandidaten wordt dan toegewerkt naar de dienst waarin belijdenis wordt gedaan.

Overlijden

Bij overlijden is het gewenst zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de predikant.
Voor het maken van afspraken over het gebruik van de kerkzaal en/of andere faciliteiten voor het opbaren, de rouwdienst, uitvaart en/of condoleance e.d. kan het formulier op de website worden gebruikt. Op die webpagina staan telefoonnummers die direct gebeld kunnen worden.

Voor administratieve verwerking van het overlijden graag bericht geven aan het kerkelijk bureau.

Voorbeden

Voorbeden worden gewoonlijk gedaan tijdens de ochtenddienst, in het gebed na de verkondiging. Vreugde of verdriet worden samen met de gemeente aan God voorgelegd. Indien u behoefte heeft aan persoonlijke voorbede kunt u dit voor de dienst aangeven in het ‘Voorbedenboek’ dat in de hal van de kerk ligt. U kunt uw voorbede ook persoonlijk aan de voorganger of een lid van de kerkenraad voorafgaande aan de kerkdienst bekend maken.

Symbolisch bloemschikken

Op hoogtijdagen en op zondagen met een speciaal karakter is er een symbolisch bloemstuk in de kerk. Dit zijn o.a. de diensten van Kerst, Pasen en Pinksteren, de startzondag, de zondag na dankdag en de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Steeds zorgt een klein groepje voor het vormgeven van het eindresultaat. De betekenis van het bloemstuk wordt uitgelegd in de Zondagsbrief.

Voor meer informatie over Symbolisch bloemschikken: klik hier.

Kerkdiensten direct of later beluisteren

Iedere zondag zijn de kerkdiensten te beluisteren via de radio, indien de radio is aangesloten op de CAI-kabel. De kabelfrequentie voor de kerkdiensten uit ons kerkgebouw is 106.3 MHz.

Diensten vanuit de Dorpskerk van de beide Hervormde wijkgemeenten zijn eveneens via de CAI-kabel te beluisteren op 106.7 MHz.

De kerkdienst is ook (eventueel later) te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.
Op deze website klikt u de provincie Zuid-Holland aan, vervolgens Bleiswijk en daarna onze kerk.

Ook (t)rouwdiensten en (ontmoetings)avonden in de kerk zijn op deze manier te beluisteren. De uitzendingen kunnen op een later tijdstip worden herbeluisterd.

Indien u een dienst op een CD wilt laten opnemen kunt u contact opnemen met de beheerder.

De live-uitzending kunt u ook via onze website beluisteren. Kies op onze website ‘kerkdiensten online‘.

Ringleiding

Naast de geluidsinstallatie in de kerkzaal, waarmee het geluid door de luidsprekers is te horen, ligt er ook een zgn. ringleiding. Gemeenteleden die gebruik maken van een hoorapparaat kunnen hun apparaat omschakelen waardoor het geluid van de verkondiging zonder storende omgevingsgeluiden duidelijker te horen is.

Pastoraat

Als er behoefte is aan een gesprek over privéaangelegenheden en/of geloofszaken kan contact worden gezocht met de predikant of een van de ouderlingen. Pastoraat is er voor jong en oud. Ook als u alleen maar behoefte hebt aan een luisterend oor kunt u met hen een afspraak maken.

Vervoer naar kerk en ziekenhuis

Leden van onze kerkelijke gemeente, die niet zelf over vervoer beschikken en voor wie openbaar vervoer moeilijk of niet mogelijk is, kunnen een beroep doen op leden van onze gemeente. Deze stellen zich belangeloos beschikbaar om hen o.a. naar ziekenhuis of kerk te brengen en te halen.

Voor vervoer op zondag naar de kerk is het gewenst dit vóór zaterdagavond door te geven aan degene die vermeld staat op de achterzijde van het Mededelingenblad.

Preekvoorziening

De preekvoorziening is de taak van de preekvoorziener die zorgt dat, bij afwezigheid van onze eigen predikante, er een predikant van buiten onze gemeente in de kerkdienst voorgaat.

Noodliturgie

Bij plotselinge uitval van de predikant zal één van de dienstdoende ambtsdragers de dienst leiden. Een noodliturgie is daarvoor beschikbaar in de consistorie.

Schriftlezers

Gemeenteleden kunnen actief deelnemen aan de eredienst door het voorlezen van een gedeelte uit de Bijbel. Lezers dienen een duidelijke, heldere stem te bezitten. Men is gemiddeld één keer per 2 maanden aan de beurt.

Voor het rooster en de namen van de schriftlezers: klik hier (besloten gedeelte van de website).

Organisten en pianisten

Het orgelspel levert een belangrijke bijdrage aan de liturgie. Onderdelen zijn naast het begeleiden van de gemeentezang, het verzorgen van een pre- en postludium en naar behoefte het begeleiden van een cantor(ij) en/of een koor.

Het is ook mogelijkheid om liederen te laten begeleiden op de vleugel.

De leiding van de kindernevendienst doet gewoonlijk een beroep op één van de pianisten i.v.m. de begeleiding van het kinderlied.

Fotograferen en filmen

Bij een aantal bijzondere diensten bestaat de behoefte bepaalde kenmerkende situaties vast te leggen door foto’s of videofilm te maken. Om te zorgen dat het zo min mogelijk storend is, heeft de kerkenraad enkele regels vastgesteld:

  • Voor de plaats en de mogelijkheden voor het maken van foto’s en film dient tijdig voor de dienst met de koster of ouderling van dienst overlegd te worden.
  • De duur en het aantal te maken opnames dient zoveel mogelijk te worden beperkt.