Menu Sluiten

Taakgroepen

Indeling taakgroepen / organogram

Bovenstaand het organogram met de huidige bestuursstructuur binnen onze gemeente. In het organogram en de onderliggende indeling van de taakgroepen zijn bewust geen namen genoemd.

Op deze wijze kan het overzicht meerdere jaren gebruikt worden, terwijl de contactpersonen binnen de verschillende groepen / commissies kunnen wijzigingen. In het gele contactboekje (in het besloten deel van deze site) vindt u per groep / commissie wie de contactpersoon is.

Hij / zij weet ook wie er namens de betreffende groep / commissie is afgevaardigd naar de taakgroep.

Taakgroepen Toelichting

In 2016 is een ingrijpende wijziging in de bestuursstructuur ingesteld. Een kleinere kerkenraad wordt bijgestaan door een drietal taakgroepen:

De taakgroepen vergaderen in principe tweemaal per jaar en zo vaak als nodig is.

Zij hebben naast een jaarplan ook een begroting en een budget. De algemene taak betreft “het uitvoeren van de door de kerkenraad gedelegeerde verantwoordelijkheid. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd nieuwe beleidsinitiatieven aandragen”.

Taakgroep Jeugd en Jongeren

Deze taakgroep wordt aangestuurd door het kerkenraadslid belast met jeugd en jongerenwerk.

De taakgroep is verantwoordelijk voor het jeugdwerk voor alle jongeren van 0 – 25 jaar. Deelnemers in deze taakgroep zijn afgevaardigden van:

 • Oppasdienst
 • Kindernevendienst
 • CJC
 • Dock3B
 • Basiscatechese
 • Catechese
 • VakantieBijbelClub
 • Jong en oud diensten
 • Kind op schoot diensten

Taakgroep Pastoraat

Deze taakgroep wordt aangestuurd door de ouderling die de verbinding met de kerkenraad verzorgt.

Deze taakgroep is verantwoordelijk voor het verlenen van pastoraat aan alle leden van de gemeente en aan hen die van buiten de gemeente een beroep doen op ons pastoraat.

In het startdocument bij deze nieuwe bestuursstructuur staat dat “pastoraat een verantwoordelijkheid is van de gehele gemeente. Het onderscheid tussen ambtelijk en niet-ambtelijk bezoekwerk, dus tussen ouderlingen/predikant en anderen zal verminderen”.

Deelnemers in deze taakgroep zijn afgevaardigden van:

 • Kerkenraad
 • Wijkcontactpersonen
 • Seniorenpastoraat
 • Jeugd- en jongerenpastoraat
 • Kerkelijk bureau
 • Gesprekskringen
 • Engelenproject
 • Ruimte voor gebed

Taakgroep Kerk Present

De taakgroep wordt aangestuurd door de diaken die de verbinding met de kerkenraad verzorgt is mede verantwoordelijk voor het gezicht van de kerk naar buiten.

Deelnemers in deze taakgroep zijn afgevaardigden van:

 • College van Diakenen
 • Ouderensoos
 • ZWO
 • Gezamenlijke evangelisatiecommissie inclusief CBB
 • Interkerkelijk Overlegorgaan IKO
 • Oranjebazar
 • Donderdagmorgenkoffie
 • Werkgroep Communicatie