Menu Sluiten

Kerkenraad en moderamen

De kerkenraad is samengesteld uit ambtsdragers met verschillende taken. Zij vervullen die taken als lid van de kerkenraad. Het dagelijks bestuur van de kerkenraad wordt gevormd door het moderamen waarin de predikant en vertegenwoordigingen van verschillende groeperingen zitting hebben.
De ambtsdragers worden voor de periode van vier jaar gekozen met een mogelijkheid tot verlengen van twee jaar.

Het moderamen vergadert negen maal en de kerkenraad zeven maal per jaar, de zomervakantie uitgezonderd.

Het moderamen bestaat uit:

  • preses (voorzitter, tevens voorzitter kerkenraad)
  • predikant
  • de scriba (secretaris)
  • voorzitter College van Diakenen
  • voorzitter College van Kerkrentmeesters

De kerkenraad bestaat verder uit:

  • ouderlingen
  • diakenen

Ouderlingen hebben vooral een pastorale taak. Zij worden daarbij ondersteund door onder andere de predikant en wijkcontactpersonen. Sommige leden van de kerkenraad kunnen een bijzondere taak hebben: wijkouderling, seniorenouderling, jeugdouderling, diaken, ouderling/kerkrentmeester.

De kerkenraad en het moderamen zijn ook te bereiken via e-mail; het adres is scriba@openhofbleiswijk.nl.