Menu Sluiten

Diaconie

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Dat betekent in feite dienst, dienen. Dit is voor de Open Hof, naast het pastoraal werk, vanaf het allereerste begin een van haar belangrijkste taken. Het dienen van je naaste: Van Mensen, Voor Mensen. Voor mensen binnen de gemeente Bleiswijk, Lansingerland, Nederland en de Wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. In de Bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De Open Hof geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan. Het onderdeel ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) kijkt vooral naar de noden van de wereld en het Diaconaat kijkt naar de noden van Nederland.

In het kerkelijk verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) zijn voor de diaconie de volgende kerntaken omschreven:

 • De organisatie van de Tafel van de Heer (ook wel Heilig Avondmaal genoemd)
  Dit wil zeggen dat de praktische organisatie van het heilig avondmaal bij de diaconie berust.
 • Het inzamelen en uitdelen van liefdegaven
  Dit is het collecteren en het vinden van bestemmingen voor de opbrengst.
 • De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld
  Dit houdt in onderlinge hulp en ook bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben.
 • De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping:
  Dit betekent dat de diaconie de kerkleden helpt om te helpen. Dit kan door het organiseren van diaconale activiteiten en verbanden.

De diaconie (het College van Diakenen) probeert andere mensen bij het diaconale werk te betrekken.

Het diaconaat

De termen diaconie en diaconaat zijn nauw met elkaar verbonden. Het diaconaat omvat het diaconale werk (het ‘maatschappelijk werk’ van de kerk), terwijl de diaconie de instantie binnen de kerk is die bij uitstek – maar niet uitsluitend – verantwoordelijk is voor het diaconale werk.

Diaconaat doen wij met ons allen, met de gehele gemeente.

van mensen Diaconie voor mensen

Fondsen

Omzien naar elkaar en Verjaardagsfonds

Het fonds “Omzien naar Elkaar en Verjaardagsfonds” is één entiteit. Organisatorisch valt het Fonds onder de Diaconie zonder directe aansturing vanuit de Diaconie. De werkzaamheden worden autonoom verricht door leden van het kerkelijk bureau. De werkzaamheden bestaan uit het maken van de kaarten en de etiketten en het verdelen over en brengen bij de bezorgers. Het rondbrengen van de kaarten of bemoedigingsattenties vindt plaats door vaste wijkleden (bezorgers van de verjaardagskaart). De kosten worden betaald door de Diaconie. Door spontane giften van de ontvangers ontstaat doorgaans een positief saldo.

Noodfonds Lansingerland

Het noodfonds is voortgekomen uit Stichting Noodhulp Lansingerland. De stichting is opgericht in 2013 door acht kerken uit Lansingerland, de gemeente Lansingerland en 3B Wonen. Deze leveren allen jaarlijks een financiële bijdrage om de kas van het noodfonds te vullen. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf vrijwilligers die tweemaal per jaar samenkomen. Noodhulpverlening verloopt altijd via een hulpverlenende instantie die een aanvraagformulier moet indienen bij de gemeente. Personen kunnen dus niet rechtstreeks een verzoek om hulp neerleggen bij de gemeente. Wanneer de hulpvraag wordt gehonoreerd wordt aan het fonds gevraagd het bedrag over te maken aan de hulpverlenende instantie, die het verder afhandelt.

Er zijn zes voorwaarden voor het verkrijgen van financiële hulp:

 1. Inwoner Lansingerland met acute noodsituatie
 2. Hulp is op korte termijn nodig
 3. Voorliggende wettelijke voorzieningen zijn niet of niet tijdig beschikbaar
 4. Eenmalige hulp
 5. Er moet een onderbouwende rapportage beschikbaar zijn
 6. Maximaal € 500, -.

SchuldHulpMaatje

Jaarlijks wordt een bedrag vastgesteld en overgemaakt als bijdrage voor de opleidingskosten van de Schuldhulpmaatjes. Hiervoor wordt tweemaal per jaar gecollecteerd en de opbrengsten van de collecte worden aangevuld tot het vastgestelde bedrag.

JobHulpMaatje

Jaarlijks wordt een bedrag vastgesteld en overgemaakt als bijdrage voor de opleidingskosten van de Jobhulpmaatjes.

Contact

Contact opnemen met de diaconie kan per e-mail: diaconie@openhofbleiswijk.nl

Rechtstreeks contact opnemen met een diaken kan ook:

 • Gerrit van der Beek (06 446 121 50)
 • Ineke Huser (06 228 799 68)
 • Willem Biever (06 233 651 40)
 • Henk den Besten (06 284 881 50)