Menu Sluiten

Diaconie / College van Diakenen

De College van Diakenen draagt zorg voor de diaconale zorg binnen onze kerk en zo nodig ook daarbuiten. Het diaconaat is een opdracht voor de gehele gemeente. Als diakenen willen we hier graag het voortouw in nemen.

Missie en visie

De missie van de Diaconie Open Hof Bleiswijk luidt:

De missie van het College van Diakenen van de Open Hof Bleiswijk is om op veel terreinen in de samenleving actief te zijn in Bleiswijk, in Nederland en in de Wereld om rechtvaardigheid en omzien naar elkaar te bevorderen. De Diaconie staat open voor signalen uit de maatschappij over mensen of groepen mensen, die niet tot hun recht kunnen komen. De Diaconie probeert aan deze bijzondere opdracht respectvol en door Christus geïnspireerde medemenselijkheid inhoud te geven en betrekt daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden. De Diaconie wil daarbij nog meer samenwerken met de jongeren van onze gemeente.

De visie van de Diaconie Open Hof Bleiswijk luidt:

Wij streven naar een samenleving waar ieder mens tot haar recht komt, ongeacht ras, geloof of afkomst. De gemeenteleden van Open Hof Bleiswijk, jong en oud, tonen in woord en daad praktisch diaconaal bewustzijn en betrokkenheid (van mensen). Het leed verzachten van minder bedeelden of degenen die in nood zijn en hulp bieden welke aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van de individuele mens of groep mensen (voor mensen).

Toelichting:

 • Het College van Diakenen heeft als opdracht om adequate materiële en financiële randvoorwaarden te scheppen voor het diaconale werk binnen Bleiswijk, Lansingerland en Nederland.
 • Voor Nederlandse doelen maken we gebruik van ons netwerk binnen de kerk en van doelen die ook genoemd worden door Kerk in Aktie.
 • Speciaal voor buitenlandse doelen is er een aparte groep mensen ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) die doelen in het buitenland volgt, subsidieert en communiceert met de kerkelijke gemeente. De ZWO doet jaarlijks samen met de Kerkrentmeesters een oproep aan gemeenteleden om een toezegging te doen voor een jaarlijkse bijdrage. Op deze manier kan de ZWO zelfstandig geld doneren.
 • Het College van Diakenen staat midden in de veranderende samenleving en erkent dat het een belangrijke taak heeft te vervullen. Het tegengaan van maatschappelijk uitsluiting van individu en groepen is een belangrijke opdracht voor christenen.
 • Het College van Diakenen draagt zorg voor mensen in de knel. Mensen in de knel zijn, volgens het College, mensen die zich sociaal en economisch in een disproportionele achterstandspositie bevinden. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen gelovigen en ongelovigen. Kortom, een ieder kan een beroep doen op de hulp en aandacht van de Diaconie.
 • Het College van Diakenen is van mening dat het zorgdragen voor de naaste, bijdraagt aan het verder bouwen aan het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God zal een plaats zijn waar uiteindelijk geen ongelijkheid, nood en verdriet zal zijn.
 • Op welke wijze het meer betrekken van jongeren zal plaatsvinden wordt uitgewerkt in het jaarplan.

Uitgangspunten voor het diaconaal werk

Om de missie vorm te geven heeft het College van Diakenen een aantal praktische uitgangspunten geformuleerd:

 • Meerwaarde van het College
  Het College van Diakenen vindt de band met de mensen binnen Bleiswijk van groot belang. Door de aandacht te richten op de problemen en noden van Bleiswijk wordt de band tussen de kerk Open Hof versterkt en wordt de zichtbaarheid van de kerk c.q. de Diaconie vergroot. Het functioneren binnen lokale netwerken is van groot belang om te weten wat de problemen en noden zijn. Het College zal gaan werken met “wijkdiaken” om daar beter invulling aan te geven. Wijkdiaken zijn ambtsdragers of taakdragers die al als taak hebben midden in de maatschappij te staan en ook op bezoek gaan binnen de wijken van Bleiswijk.
 • Maatwerk
  Het College is van mening dat geen enkel geval hetzelfde is en dat iedere situatie uniek is. Daarom moet er ook vanuit de geformuleerde missie zoveel mogelijk maatwerk verricht worden. De aanpak moet zo veel mogelijk afgestemd zijn op de specifieke situatie.
 • Samen met anderen
  Het College wil zoveel mogelijk samen met andere organisaties en instellingen aanhaken bij bestaande initiatieven in Bleiswijk en waar mogelijk op projectbasis werken. Het College streeft naar heldere projecten die duidelijk zijn afgebakend naar doelstellingen, plaats, tijd en budget.
  Het College volgt het landelijk diaconaal beleid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en heeft besloten dat op basis van de maatschappelijke situatie en leefomgeving van Bleiswijk de nadruk ligt op:
  • armoede, economie en sociale zekerheid;
  • zorg voor ouderen (speciale aandacht voor eenzaamheid), gehandicapten en
  • verslaafden, vluchtelingen (actie: afhankelijk van gegevens van Gemeente Lansingerland)

Opmerking: door de privacywetgeving is het steeds weer een opgave om bovenstaande individuen te vinden om te helpen. Daarom gaan wij onder andere werken met wijkdiaken en sociale media.

Wat doet de diaconie?

 • Selectie van diaconale doelen voor collectes
  Jaarlijkse Collecte rooster maken voor het volgende jaar. Iedere week op de zondagsbrief, beamer en mogelijk mededelingenblad het collecte doel publiceren en indien mogelijk achtergrondinformatie geven.
 • Ontvangst en afdracht van collectegelden
  Opbrengsten overmaken naar de genoemde doelen en de opbrengst van de afgelopen maand publiceren in de zondagsbrief en maandelijks in het mededelingenblad. De handelingen en de administratie rond het collecteren, collectebonnen en collectemunten staat apart beschreven.
 • Het avondmaal
  Voorbereiden van het avondmaal. Inkoop wijn door de koster en brood door de dienstdoende diaken. De kosten zijn voor rekening van de Kerk.
 • Publiceren de vorm van het avondmaal in de zondagsbrief en het mededelingenblad.
  In de handleiding “Avondmaal” staat beschreven hoe het avondmaal te vieren en welke ambtsdrager welke taak heeft.
 • De diaconale groet
  Het versturen van kaarten naar gemeenteleden met persoonlijke gebeurtenissen, zoals ziekte, huwelijk, geboorte, overlijden enz. door een Diaconaal vrijwilliger. De kosten worden gedeclareerd bij de Diaconie Open Hof Bleiswijk
 • Verzorgen Bid- en Dankdag
  De senioren krijgen op “dankdag” een attentie wat persoonlijk bezorgd wordt door vrijwilligers van onze kerk.
 • Verzorgen dagboekjes
  De senioren krijgen in december een dagboekje welke persoonlijk bezorgd wordt door vrijwilligers van onze kerk.
 • Inzamelacties t.b.v. mensen in armoede
  Actief participeren bij het inzamelen voor de kledingbank, de voedselbank, het Rode Kruis, Leger des Heils, enz. Hier wordt gebruik gemaakt van “inzamelingen.net”
 • Medewerking verlenen aan het wereldontbijt
  De organisatie berust bij de ZWO en het College van Diakenen verleent hand- en spandiensten.
 • Vervoer van en naar Kerk regelen
  Mensen kunnen bij de coördinator ouderenvervoer aangeven dat zij vervoer naar de kerk wensen. De coördinator benaderd gemeenteleden met het verzoek om hieraan deel te nemen. Door een grote groep mensen wordt hierop positief gereageerd zodat de last goed verdeeld wordt.

Samenwerking met de ZWO

De ZWO valt organisatorisch onder de Diaconie maar opereert zelfstandig. De Diaconie staat als rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is derhalve ook verantwoordelijk voor financiële administratie van de ZWO. De ZWO voert haar eigen financieel beheer en legt daar ook verantwoording over af naar de kascontrole van de Kerkenraad. De samenwerking bestaat tot nu toe grotendeels uit een gezamenlijke vergadering, 1 á 2 maal per jaar, om van elkaars activiteiten en organisatie op de hoogte te blijven.

Samenstelling bestuur

Het College van Diakenen bestaat uit zes leden. Één collegelid is tevens lid van de Kerkenraad, en drie leden worden aangewezen als voorzitter, secretaris, en penningmeester.

E-mailadres: diaconie@openhofbleiswijk
Postadres: Open Hof Bleiswijk, Dorpsstraat 50, 2665 BJ Bleiswijk

Het College van Diakenen vergadert maandelijks.

Beleidsplan

Hieronder kunt u het beleidsplan inzien en downloaden.

Jaarplan

Hieronder kunt u het jaarplan inzien en downloaden.