Menu Sluiten

ANBI Gegevens

Op deze pagina zijn de gegevens geplaatst zoals vereist voor het gebruik van de ANBI-status. Soms is hetgeen staat aangegeven een samenvatting van gegevens die elders op deze website te vinden zijn; in dat geval is tevens een verwijzing aangegeven.

Voor de onderstaande uitwerking is gebruik gemaakt van de hiervoor aangereikte templates door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De toelichtingen op de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters zijn in onderstaande beide opgenomen.

Inhoudsopgave

  1. Naam van de gemeente
  2. RSIN en KVK-nummer
  3. Contactgegevens
  4. Bestuurssamenstelling
  5. Doelstelling/visie
  6. Beleidsplan
  7. Beloningsbeleid
  8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
  9. Beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen
  10. Financiële verantwoording

1. Naam van de gemeente

De ‘Gereformeerde Kerk te Bleiswijk’, ook bekend als ‘Open Hof Bleiswijk’, is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk te Bleiswijk.

De officiële naam van onze gemeente luidt: “Gereformeerde Kerk te Bleiswijk”; dit is tevens de ‘ANBI naam’.
De diaconie van de gemeente kan worden aanduid als: “Diaconie Gereformeerde Kerk te Bleiswijk”.

2. RSIN en KVK-nummer

RSIN = rechtspersonen-samenwerkingsverbanden-informatie-nummer.

Het fiscale nummer of RSIN van onze gemeente is 002 632 378.

Het RSIN van de “Diaconie van de Gereformeerde Kerk Bleiswijk” is 824 124 790. Hieronder valt voor de belastingdienst ook een gift aan de ZWO.

Het RSIN van de landelijke PKN is 813 612 809.

Het KVK-nummer (Kamer van Koophandel) is 76355799.

3. Contactgegevens

Het contactadres van onze gemeente is:
Kerkelijk Bureau Gereformeerde Kerk te Bleiswijk,
Dorpsstraat 50
2665BJ Bleiswijk
Telefoon: 010 – 5219138
E-mail: kerkelijkbureau@openhofbleiswijk.nl

Meer contactgegevens zijn hier te vinden.

4. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad circa 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Zij vervullen diverse taken als lid van de kerkenraad. Het dagelijks bestuur van de kerkenraad wordt gevormd door het moderamen waarin de predikante en vertegenwoordigingen van verschillende groeperingen zitting hebben.

De Diaconie Open Hof Bleiswijk is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid (ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 4 lid 2). Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Zowel de kerkenraad als de Diaconie hebben, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11, artikel 3).

Het College van Kerkrentmeesters (het CvK) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het CvK bestaat uit acht leden, waarvan drie als ouderling/ kerkrentmeester. Zowel de kerkenraad als het CvK hebben, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11, artikel 3).

De ordinantie / kerkorde is beschikbaar via de website van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

5. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

6. Beleidsplan

De samenvatting van ons meest recente Beleidsplan 2014-2019, ‘Met God Vooruit’, luidt:

“Als gemeente willen we meer naar buiten treden en zo meer mensen met het christelijk geloof in aanraking brengen. De vormen hiervoor gaan we komende beleidsplanperiode zoeken. De samenwerking met andere geloofsgemeenschappen in het samen optreden naar buiten toe vinden we belangrijk. Mede daarom willen we de bestaande contacten intensiveren en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor meer permanente samenwerking met de hervormde wijkgemeenten op de langere duur. Als gemeente willen we niet naast, maar met elkaar staan in het beleven van ons geloof en in het uitdragen hiervan.

Naar buiten toe willen we een betrokken gemeente zijn, die aandacht heeft voor elkaar. Dit is ons sterke punt, en we zorgen ervoor dat we dit in de toekomst kunnen blijven uitdragen. Daarom gaan we kijken naar hoe we het geloof naar elkaar overdragen, samen vieren, en wat we als gemeente nodig hebben om het geloof levend te houden. Geloof beleeft iedereen, of je nu wel of geen relatie hebt, en of dat met iemand is van hetzelfde geslacht of niet. We vinden het daarom belangrijk te bespreken hoe wij als gemeente omgaan met het zegenen van levensverbintenissen van twee mannen, of twee vrouwen.

Geloof bepaalt als het goed is wat je doet. Wij vinden het belangrijk dat we als gemeente ons “consumenten”gedrag laten bepalen door ons geloof en zodat het naar buiten toe uitstraalt. Daarom zetten we ons in voor duurzaamheid en een rechtvaardige verdeling van geld en goederen. Een gemeente kan niet zonder een functionerende bestuursstructuur, gezonde financiën en een communicatiestructuur. In de komende periode zullen we hier dan ook extra aandacht aan besteden.

De interne processen moeten aandacht krijgen, maar omdat we ons meer naar buiten willen richten kan gekeken worden of we zwaartepunten in bestuurlijke en communicatieve inzet van binnen naar buiten kunnen verschuiven.”

Bij de documenten op het besloten gedeelte van de website staat het gehele beleidsplan en tevens het beleidsplan en jaarplan van de Diaconie.

Onze gemeente heeft geen winstdoelstelling.

Het beleidsplan van de (landelijke) Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

7. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’ (van de PKN). De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van onze gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Zie verder onder de punten 9 en 10.

Van veel activiteiten worden vooraankondigingen gedaan in de wekelijkse Zondagsbrief, het maandelijkse Mededelingenblad en de website. Via de laatste twee wordt ook verslag gedaan van de activiteiten. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd in een gemeentevergadering voor de leden; daar wordt ook een overzicht gegeven van de financiën en doet de kascommissie verslag van bevindingen.

9. Beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen

Onze verwachte bestedingen (begroting) sluiten nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant en alle ambtsdragers en andere werkers/vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder punt 10 is dit cijfermatig in beeld gebracht.

10. Financiële verantwoording

De laatste financiële verantwoordingen zijn hieronder in te zien en te downloaden.

Ook beschikbaar: de meest recente gegevens van de Diaconie vanuit de FRIS publicatietool