Menu Sluiten

ANBI Gegevens Kerk

Op deze pagina zijn de gegevens geplaatst zoals vereist voor het gebruik van de ANBI-status. Soms is hetgeen staat aangegeven een samenvatting van gegevens die elders op deze website te vinden zijn; in dat geval is tevens een verwijzing aangegeven.

Inhoudsopgave

 1. Naam van de gemeente
 2. RSIN en KVK-nummer
 3. Contactgegevens
 4. Bestuurssamenstelling
 5. Doelstelling/visie
 6. Beleidsplan
 7. Beloningsbeleid
 8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
 9. Beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen
 10. Financiële verantwoording

1. Naam van de gemeente

De ‘Gereformeerde Kerk te Bleiswijk’, ook bekend als ‘Open Hof Bleiswijk’, is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk te Bleiswijk.

De officiële naam van onze gemeente luidt: “Gereformeerde Kerk te Bleiswijk”; dit is tevens de ‘ANBI naam’.

2. RSIN en KVK-nummer

Het RSIN (rechtspersonen-samenwerkingsverbanden-informatie-nummer) van onze gemeente is 002 632 378.

Het KVK-nummer (Kamer van Koophandel) is 76355713.

3. Contactgegevens

Het contactadres van onze gemeente is:
Kerkelijk Bureau Gereformeerde Kerk te Bleiswijk,
Dorpsstraat 50
2665BJ Bleiswijk
Telefoon: 010 – 5219138
E-mail: kerkelijkbureau@openhofbleiswijk.nl

Meer contactgegevens zijn hier te vinden.

4. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad circa 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Zij vervullen diverse taken als lid van de kerkenraad. Het dagelijks bestuur van de kerkenraad wordt gevormd door het moderamen waarin de predikant en vertegenwoordigingen van verschillende groeperingen zitting hebben. De kerkenraad heeft, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11, artikel 3).

Het College van Kerkrentmeesters (het CvK) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het CvK bestaat uit zes leden, waarvan twee als ouderling/ kerkrentmeester. Zowel de kerkenraad als het CvK hebben, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11, artikel 3).

De ordinantie / kerkorde is beschikbaar via de website van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

5. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

6. Beleidsplan

In ons meest recente Beleidsplan 2021-2025, ‘Op weg naar de toekomst’, is geformuleerd wat wij als kerkgemeenschap zeer wezenlijk vinden voor onze geloofsbeleving en gemeente:

Wij willen midden in de samenleving staan en open staan voor samenwerking met andere lokale/regionale kerkgemeenschappen.

Wij willen een open gemeenschap vormen waar men zich welkom voelt ongeacht ras/huidskleur/geaardheid.

We willen een gemeenschap zijn waarin ruimte wordt geboden voor nieuwe initiatieven/verschillende vormen van geloofsbeleving.

We willen navolgers zijn van Christus, met vallen en opstaan.

Voor ons staan kerk en wereld niet los van elkaar en is er in de erediensten aandacht voor gebeurtenissen in de wereld.

Het openstaan/ de uitnodigende houding naar medemensen vraagt wel wat: je kunt dat pas echt doen als de inspiratie (de voeding) er is. Ofwel je hebt je kunnen voeden aan de bron en daardoor kun je dienst doen als een waterbekken voor anderen.

Speerpunten voor de komende tijd zijn:

 • Ontwikkeling van een visie op het kerk-zijn anno 2030 binnen Bleiswijk /Lansingerland en directe omgeving met een daarbij passende bestuursstructuur. Hierbij moet rekening worden gehouden met de identiteit van de Open Hof en haar kernwaarden.
 • Vergroting van de herkenbaarheid van de identiteit van de Open Hof (intern en met name extern).
 • Stimuleren van initiatieven die gericht zijn op het vorm geven aan onze missionaire, diaconale en rentmeesterlijke opdracht op een manier die passend is in de samenleving van vandaag.
 • Intensivering en borging van vorming en toerustingsactiviteiten.

Bij de documenten op het besloten gedeelte van de website staat het gehele beleidsplan.

Onze gemeente heeft geen winstdoelstelling. Het beleidsplan van de (landelijke) Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

7. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’ (van de PKN). De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van onze gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Zie verder onder de punten 9 en 10.

Van veel activiteiten worden vooraankondigingen gedaan in de wekelijkse Zondagsbrief, het maandelijkse Mededelingenblad en de website. Via de laatste twee wordt ook verslag gedaan van de activiteiten. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd in een gemeentevergadering voor de leden; daar wordt ook een overzicht gegeven van de financiën en doet de kascommissie verslag van bevindingen.

9. Beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen

Onze verwachte bestedingen (begroting) sluiten nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant en alle ambtsdragers en andere werkers/vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder punt 10 is dit cijfermatig in beeld gebracht.

10. Financiële verantwoording

De laatste financiële verantwoordingen zijn hieronder in te zien en te downloaden.

ANBI 2023 Kerk – Jaaroverzicht

Verkort overzicht begroting 2024

ANBI 2022 Kerk

Verkort overzicht begroting 2023

ANBI 2021 Kerk

ANBI 2020 Kerk