Menu Sluiten

ANBI Gegevens Diaconie

Op deze pagina zijn de gegevens geplaatst zoals vereist voor het gebruik van de ANBI-status. Soms is hetgeen staat aangegeven een samenvatting van gegevens die elders op deze website te vinden zijn; in dat geval is tevens een verwijzing aangegeven.

Inhoudsopgave

  1. Naam van de Diaconie
  2. RSIN en KVK-nummer
  3. Contactgegevens
  4. Bestuurssamenstelling
  5. Doelstelling/visie
  6. Beleidsplan
  7. Beloningsbeleid
  8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
  9. Beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen
  10. Financiële verantwoording

1. Naam van de Diaconie

De ‘Gereformeerde Kerk te Bleiswijk’, ook bekend als ‘Open Hof Bleiswijk’, is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De diaconie van de gemeente kan worden aanduid als: “Diaconie Gereformeerde Kerk te Bleiswijk”.

2. RSIN en KVK-nummer

Het RSIN (rechtspersonen-samenwerkingsverbanden-informatie-nummer) van de “Diaconie van de Gereformeerde Kerk Bleiswijk” is 824 124 790. Hieronder valt voor de belastingdienst ook een gift aan de ZWO.

Het KVK-nummer (Kamer van Koophandel) is 76355799.

3. Contactgegevens

Het contactadres van de Diaconie is:
Diaconie Gereformeerde Kerk te Bleiswijk,
Dorpsstraat 50
2665BJ Bleiswijk
Telefoon: 010 – 5219138
E-mail: diaconie@openhofbleiswijk.nl

Meer contactgegevens zijn hier te vinden.

4. Bestuurssamenstelling

De Diaconie Open Hof Bleiswijk is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid (ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 4 lid 2). Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Zowel de kerkenraad als de Diaconie hebben, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11, artikel 3).

5. Doelstelling/visie

Visie van de Diaconie

Wij streven naar een samenleving waar ieder mens tot haar recht komt, ongeacht ras, geloof of afkomst. De gemeenteleden van Open Hof Bleiswijk, jong en oud, tonen in woord en daad praktisch diaconaal bewustzijn en betrokkenheid (van mensen). Het leed verzachten van minder bedeelden of degenen die in nood zijn en hulp bieden die aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van de individuele mens of groep mensen (voor mensen).

Missie van de Diaconie

De missie van het College van Diakenen van de Open Hof Bleiswijk is om op veel terreinen in de samenleving actief te zijn in Bleiswijk, in Nederland en in de Wereld om rechtvaardigheid en omzien naar elkaar te bevorderen. De Diaconie staat open voor signalen uit de maatschappij over mensen of groepen mensen, die niet tot hun recht kunnen komen. De Diaconie probeert aan deze bijzondere opdracht respectvol en door Christus geïnspireerde medemenselijkheid inhoud te geven en betrekt daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden. De Diaconie wil daarbij nog meer samenwerken met de jongeren van onze gemeente.

6. Beleidsplan

Bij de documenten op het besloten gedeelte van de website staat het gehele beleidsplan en tevens het beleidsplan en jaarplan van de Diaconie.

7. Beloningsbeleid

Alle ambtsdragers, taakdragers en vrijwilligers van de Diaconie Open Hof Bleiswijk zetten zich volledig in om niet.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het College van Diakenen legt via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Zie verder onder de punten 9 en 10.

9. Beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen

Onze verwachte bestedingen (begroting) sluiten nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit. In het overzicht onder punt 10 is dit cijfermatig in beeld gebracht.

10. Financiële verantwoording

De laatste financiële verantwoordingen zijn hieronder in te zien en te downloaden.

ANBI 2022 Diaconie

Ook beschikbaar: de meest recente gegevens van de Diaconie vanuit de FRIS publicatietool